Jayanegara, I. N. (2017) “Semiotika Visual Logo RSU.Surya Husadha Denpasar”, Jurnal Bahasa Rupa, 1(1), pp. 11-16. doi: 10.31598/bahasarupa.v1i1.138.